Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Filipiny Eustachego
Jutro :
Jonasza Mateusza
Nasza Gmina
PRZEDSIĘBIORCO! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 11 Czerwiec 2018 08:32

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego uprzejmie informują, iż:

trwa nabór wniosków o przyznanie dolnośląskich bonów na innowacje.

Bony o wartości do 73 815 zł służą wyłącznie sfinansowaniu usługi badawczo-rozwojowej zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Do udziału zapraszamy wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska. Jedno przedsiębiorstwo może złożyć jeden wniosek o przyznanie bonu.

Celem projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest wsparcie współpracy dolnośląskich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi mającej na celu np. opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produkcji, przeprowadzenie audytu technologicznego. Dodatkowo projekt oferuje konsultacje i doradztwo dla MŚP w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu.

Bony o wartości do 73 815 zł czekają aby rozwinąć Twoją firmę!!

Zapraszamy do udziału w projekcie: www.umwd.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Działanie 1.2C.

 
SZANOWNI MIESZKAŃCY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 08 Czerwiec 2018 13:18

Ze względu na zwiększony pobór wody ze studni głębinowych który jest kilkukrotnie wyższy od średniego zeszłorocznego poboru  w analogicznym okresie oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i niekorzystne prognozy pogody na najbliższy okres, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie zwraca się do wszystkich odbiorców usług z apelem i prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i użytkowanie jej wyłącznie do celów bytowych.

Prosimy o niepodlewanie ogródków, trawników, mycia samochodów oraz napełniania basenów ogrodowych.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do naszej prośby.

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Czwartek, 07 Czerwiec 2018 12:27
Załącznik nr 2 zarządzenia Nr 38/2018
Wójta Gminy Borów
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim

Organ prowadzący szkołę: Gmina Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22,57-160 Borów

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3, 57-160 Borów

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. poz. 1587 ze zm.)

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące  wymagania :
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.)

II. Do konkursu może przystąpić  również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)  spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w punkcie I.2, I.5, I. 6, I.8, I.10 -11.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

V. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt.: IV.4-.7, IV. 12 -13.

VI.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim”, w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 14.00,  na adres: Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów  lub osobiście –Sekretariat Urzędu Gminy w Borowie

VII. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VIII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borów.

IX. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Więcej informacji na stronie www.borow.pl/BIP

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Czwartek, 07 Czerwiec 2018 12:19
Załącznik nr 1 zarządzenia Nr 38/2018
Wójta Gminy Borów
z dnia 7 czerwca 2018 r
.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach.

Organ prowadzący szkołę: Gmina Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22,57-160 Borów

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Zielenicach, Zielenice 26, 57-160 Borów

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. poz. 1587 ze zm.),

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące  wymagania :
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.)

II. Do konkursu może przystąpić  również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)  spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w punkcie I.2, I.5, I. 6, I.8, I.10 -11.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

V. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt.: IV.4-.7, IV. 12 -13.

VI.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach”, w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 14.00,  na adres: Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów.

VII. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VIII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borów.

IX. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Więcej informacji na stronie www.borow.pl/BIP

 
II konkurs ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Środa, 23 Maj 2018 12:47

WÓJT  GMINY  BORÓW

działając na  podstawie art.13 ust. 1 – 3 ustawy
z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie

o g ł a s z a

II  otwarty konkurs  ofert  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  porządku
i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych. Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej i obejmować realizacje programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

a) realizacja  powyższego  zadania  wynika z  gminnego programu narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. i  ma  na  celu:

-zapobieganie skutkom uzależnień i współuzależnień,
-wspomagania i działanie terapeutyczne -profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami,
-promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podwyższenie poczucia własnej wartości,
-kształtowanie indywidualnych cech takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, asertywność

b) zakres rzeczowy zadania:

-transport dzieci na miejsce docelowe i z miejsca wypoczynku do Borowa,
-zapewnienie pobytu dzieci na 12 lub 10 dniowym turnusie (z noclegami) dla  -20 uczestników - dzieci w wieku od 9 do 16 lat.
-zapewnienie fachowej kadry pedagogicznej i medycznej,
-ubezpieczenie wszystkich uczestników wypoczynku,
-zapewnienie pełnowartościowego wyżywienia dzieci i młodzieży / 4 posiłki dziennie/,
-zapewnienie noclegów /,budynki kolonijne./
-dobre warunki sanitarne /pokoje z pełnym węzłem sanitarnym  lub węzłem  sanitarnym/
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie całego wypoczynku ,
aktywny wypoczynek i ciekawe zajęcia programowe umożliwiające  realizację celów określonych w pkt.a

c)  Wysokość  środków  przeznaczonych  na  w/w  zadanie  publiczne w roku 2017 wyniosła 16 000,00 PLN,
w roku 2018 wynosi również  16 000,00 PLN.

d) termin  realizacji  zadania : lipiec/sierpień 2018r.

II. Warunki przystąpienia do konkursu

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3Maja nr 22,  57-160 Borów - wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.. U. z 2016 r ,poz.1300)  wraz z dokumentami:

 1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 2. Kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  1. Inne dokumenty dotyczące projektu: referencje, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu
   składającego ofertę, posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe, którymi dysponuje oferent dla realizacji
   zadania,
  2. Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie uzależnień
  3. Plan pracy wypoczynku z orientacyjnym harmonogramem zajęć
 1. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Borów i na stronie internetowej www.borow.pl
 2. Oferta winna zawierać informacje jakiego przedsięwzięcia dotyczy
 3. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców gminy Borów

6.    Dotacja   gminy   może   być    przeznaczona   wyłącznie   na   wspieranie   realizowanego   zadania,
a w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć opisanych w ogłoszeniu.
Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty związane z utrzymaniem obiektów, remontami i inwestycjami oraz
koszty utrzymania biura podmiotu

III. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. 1. Termin składania ofert:14.06.2018 r. do godz. 15,00
 2. 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
2.1     merytoryczne - zgodność oferty z zadaniami, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań,
charakter i zasięg oddziaływania, w tym: dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz
liczbę osób objętych przedsięwzięciem
2.2     finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania -
zakładani partnerzy, sponsorzy i ich wkład w realizację przedsięwzięcia,
2.3     organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie(tradycje) przy
realizacji zadań zbliżonych
2.4     Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.5     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
2.6     Decyzję o udzieleniu dotacji  podejmuje Wójt Gminy Borów po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej oferty, powołanej w drodze odrębnego zarządzenia

IV. Warunki realizacji zadania

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
  sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w
  rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1300).

V. Informacje dodatkowe

1. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 1. Wójt Gminy Borów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia
  terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Niezbędne informacje na temat warunków, możliwości, trybu i kryteriów udzielania dotacji oraz pełną
  treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w jego
  siedzibie:

Gmina Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22,  Tel.71/39 330 22 lub 71/3927643

Osoby wyznaczone  do  kontaktu: Pani Katarzyna Chudak lub Pan Stanisław Czajka

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów