Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Filipiny Eustachego
Jutro :
Jonasza Mateusza
Nasza Gmina
Spotkanie w sprawie rekrutacji do ŻŁOBKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Piątek, 13 Lipiec 2018 07:23

 
Konkurs "Najpiękniejsza wieś w Gminie Borów" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Wtorek, 10 Lipiec 2018 10:09

Wójt Gminy Borów

ogłasza konkurs

„ NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW”

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22
od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 lipca 2018 r.

W konkursie oceniane będą:

1) estetyka wsi,

2) zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi- konkursy, ciekawe spotkania i inicjatywy, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich,

3) współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami,

4) współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi,

5) wykorzystywanie zewnętrznych form wsparcia,

6) tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, drużyn sportowych i innych,

7) informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań,

8) dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji np. prowadzenie kroniki wsi, zbieranie dokumentacji historycznej, dokumentowanie życia wsi.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:

1) krótki opis wsi wraz z opisem inicjatyw społeczności lokalnych,. – maksymalnie trzy strony maszynopisu,

2) każda z form działalności powinna być zilustrowana fotografiami o minimalnym formacie 10 cm x 15cm.

Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce - 4 tys. zł.

II miejsce - 3 tys. zł.

III miejsce - 2 tys. zł.

Dwa wyróżnienia po 500,00 zł.

Waldemar Grochowski

Wójt Gminy Borów

 

 
Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Wtorek, 10 Lipiec 2018 09:21

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

1.Nazwa zadania:

Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2018/2019

2. Rodzaje zadań:

a) dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnejw Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,

c) zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu.

2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne:

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

3. Zasady przystąpienia do konkursu:

Złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy działające w obszarze: nauki edukacji, oświaty i wychowania oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z załącznikami (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,

2) Statut,

3) Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

4. Termin i warunki realizacji zadania:


Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 03.09.2017r. do dnia 21.06.2019r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością. Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z miejscowości:

1. Zielenice, nr 60 -1 dziecko

2. Mańczyce, nr 2 - 1 dziecko

3. Borów, ul. Szkolna 1 - 1 dziecko

b) dowóz dzieci powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym wózków inwalidzkich),

c) zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

a) dysponowanie samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach

inwalidzkich,

b) efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta

c) dysponowanie wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi realizację zadania, tj.: kierowcą

oraz opiekunem do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami,

d) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e) dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.

Wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego na jej złożenie.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Borów lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Borów

ul. Konstytucji 3 Maja 22

57-160 Borów

z dopiskiem – Konkurs „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018/2019r.” w terminie do 13 sierpnia 2018r. do godz. 1400.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.borow.pl/BIP

6. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2017/2018 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie przeznaczono kwotę 13.500,00 zł , zaś w roku 2016/2017 – 16.000,00 zł.

7. Informacje dodatkowe:

Osoby do kontaktu:  Katarzyna Chudak - tel. 71/ 39 27 634 lub Elżbieta Kluczewska – Tel. 71/39 27 634.

 
INFORMACJA o przyznaniu dotacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2018 08:22

Uchwałą NR XXXVI/198/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Rada Gminy Borów udzieliła dotacji

na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy dla niżej wskazanego podmiotu:


L.p.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Prace lub roboty,
na wykonanie
których przyznano dotacje

Kwota dotacji 
w zł

1.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wolfganga w Borowie

Konserwacja i restauracja detali wystroju sztukatorskiego na ścianie wschodniej oraz wybranych detali wystroju sztukatorskiego na sklepieniu kaplicy północnej Świętego Józefa kościoła parafialnego w Borowie.

20.000,00

Do Urzędu Gminy Borów został złożony wniosek przez Parafię

Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

i św. Wolfganga w Borowie.

Miło jest nam poinformować, że w dniu 27 czerwca 2018r.

z powyższym podmiotem została podpisana umowa.

 
Rekrutacja do żłobka w Borowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Poniedziałek, 02 Lipiec 2018 13:56

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów